Företagande och jobbskapande

Vi vill verka för ett vitalt näringsliv

Vi vill att staden ska verka för att utveckla ett mer vitalt näringslivs- och handelsklimat med förbättrat stöd och utbyte mellan Lidingö Stad och öns företagare, även avsett för dem som vill starta företag. Därför behövs en förbättrad rådgivning till alla företagare på Lidingö, samt förbättrade förutsättningarna för nyföretagande! Det krävs engagemang och en aktiv politik för att ge förutsättningar till, för Lidingös del positiva, företagsetableringar och för att befintliga företag ska kunna växa och nyanställa.

Vi socialdemokrater eftersträvar att Lidingö ska vara en föregångare med ett klimatsmart byggande och uppvärmningssystem, smarta återvinningssystem och tuffare krav på ekologisk upphandling för stadens förvaltningar och verksamheter.

Hur vi vill utveckla Lidingö

De verksamheter, föreningar, samfund, företag och inte minst alla de lidingöbor som på egen hand vill göra goda insatser för klimatet och miljön, ska uppmuntras till detta och erbjudas bättre förutsättningar än i dag. Vi behöver framåt fatta en rad strategiska, kloka, väl avvägda och viktiga politiska beslut för att värna det unika. Samtidigt behöver vi utveckla och förbereda Lidingö för framtiden.

Lidingö stad ska fortsätta utveckla det framgångsrika arbetet med att stödja nyanlända till att få ett arbete. Alla nyanlända ska ges samhällsorientering och komma i studier eller praktik omgående, helst från dag ett. Ingen som kan jobba ska gå på bidrag, istället ska fler få möjlighet till ett riktigt arbete med schyssta villkor. Vi vill se en utbyggnad av yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet.

Plikt och rätt

Alla ska ges möjlighet att försörja sig själva, och alla har ett ansvar att anstränga sig för att få ett arbete. All arbetslöshet är en förlust för hela samhället, och därför ska vi stödja varandra att komma i arbeten med goda villkor. Arbetslöshet beror sällan på brist på vilja, utan på att man saknar rätt kompetens och utbildning. Det är inte sänkta löner eller osäkrare anställningar som motverkar arbetslöshet det skapar bara otrygghet, svårigheter för ens familj eller för att kunna bilda familj, och en lägre livslön och pension. Den som blir ska möta både tydliga krav och ett starkt stöd, inte fattigdom och hopplöshet. Samtidigt som rätten och möjligheten till utbildning och andra insatser ska utökas, ska även plikten att deltaga öka. Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa arbetslösa till arbetsmarknadsutbildning och till reguljär utbildning. Deltagande ska som grundregel vara ett krav för försörjningsstöd eller arbetsmarknadspolitiska ersättningar.

Vi kan inte acceptera att unga fastnar i passivitet och arbetslöshet. De ska så snabbt som möjligt komma i jobb eller utbildning. Insatserna för unga som varken arbetar eller studerar ska stärkas.

Unga med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller andra svårigheter ska få särskilt stöd och vägledning. Unga som saknar gymnasieutbildning ska i första hand stöttas till att fullfölja denna och utbildningskontrakten ska återinföras.