Kultur och Fritid

En kulturskola för alla barn och unga, utan köer och med maxtaxa.

Vi socialdemokrater vill att fler barn och ungdomar ska ges möjlighet att delta i Sagateaterns och den kommunala musikskolans verksamheter. Vi avsätter resurser för att förvaltningen ska kunna sänka avgifterna och minska köerna. Som en del av majoritetens besparingar på Lidingös kulturliv, har anmärkningsvärda neddragningar skett inom stadens musikskoleverksamhet. För både musikskolan och Sagateatern har terminsavgifterna höjts avsevärt under mandatperioden, något som påverkar barn och ungas möjlighet att delta i verksamheterna. Staden ska tillgängliggöra kommunens friluftsområden, badplatser och naturreservat med bättre informationsmaterial och underhåll samt verka för bättre kommunikationer. Uppförandet av en flexibel multihall ska tillgodose ett brett behov för utövande av olika sporter och idrotter och vid anläggning av fler utegym ser vi helst att dessa uppförs i parker. Vi betonar även vikten av ett gott underhåll av motionsspår och lekplatser.

Alla barns och ungas rätt till kultur

Vi vet att det idag saknas varmvattenbassäng för rehabilitering på ön. Vi vill att badanläggningen som finns ska tillgodose flera behov, så att det blir en anläggning för alla. Som skärgårdskommun ska Lidingö kunna erbjuda alla sina invånare – även vuxna -möjligheten att lära sig simma. Vi avsätter i vårt budgetförslag medel för gratis simundervisning.

Alla barn och unga har rätt till kultur, kultur i många och olika former. Vi Socialdemokrater vill ge alla barn och unga på Lidingö möjligheten att tillsammans med andra uttrycka, utveckla och upptäcka sig själva. Idag ges fina möjligheter genom Musikskolan och Sagateatern men kulturens möjligheter är så många fler. Att skriva, läsa, måla, lajva, dansa eller prova på film, bild och ljud är andra uttryckssätt vi vill ge fler möjlighet att prova.

Vi vill därför göra Sagateatern och Musikskolan till en del av Lidingö Kulturskola, en kulturskola för alla barn och unga, utan köer och med maxtaxa.

Vi vill att staden ska öppna ytterligare en fritidsgård i centrum/Torsviksområdet framöver, men vi avvaktar med förslag på lokalisering till dess att vi vet mer om hur Lidingö centrum och kringliggande områden kommer att utvecklas.

Vi vill ha ett modernt Kulturcentra i området som kommer att inrymmas i det kommande nya Lidingö Centrum. Kulturcentret ska fungera som samlingsplats för alla åldrar och för vårt rika kultur- och föreningsliv. Vi är tämligen övertygade om att kulturen behöver en egen plats, och vi vill se att Kulturhusets placering i Stadshuset utreds.

Friluftsområden och anläggningar

Staden ska tillgängliggöra kommunens friluftsområden, badplatser och naturreservat med bättre informationsmaterial och underhåll samt verka för bättre kommunikationer. Uppförandet av en flexibel multihall ska tillgodose ett brett behov för utövande av olika sporter och idrotter och vid anläggning av fler utegym ser vi helst att dessa uppförs i parker. Vi betonar även vikten av ett gott underhåll av motionsspår och lekplatser.

Vi kommer att noggrant följa de inventeringar som nu sker beträffande det långsiktiga behovet av idrottshallar, ett särskilt idrottspolitiskt program ska säkerställa jämlika och ekonomiskt rimliga förutsättningar för att idrotta. Det behövs även fler fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och förbättrad tillgänglighet till dem som redan finns. Staden ska därför säkerställa god tillgänglighet till Lidingös alla fritidsanläggningar.

Vi vill uppdra till staden att ta fram ett informativt och samlat kultur- och fritidsprogram för hela livet samt att se över stödet till föreningslivet och civilsamhället för att kunna bidra till fler aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar, unga vuxna, vuxna och äldre Lidingöbor.

Levande mötesplatser och hållbar demokrati

Stadens ambition ska vara att alla föreningar med kommunstöd ska kunna erbjudas tillgång till lokaler. Vi uppskattar de utökade öppettiderna på biblioteket då de innebär bättre tillgänglighet för medborgarna. Biblioteket ska ges ett tydligt uppdrag och förutsättningar till att arbeta med källkritik, fungera som en öppen mötesplats för alla Lidingöbor, samt ha ett extra fokus på arbetet kring barn och ungas läsande för att öka läslusten hos dem som idag inte deltar i bibliotekets verksamhet.

Fler mötesplatser behövs på Lidingö, inte minst med anledning av att antalet äldre ökar. Många äldre är aktiva upp i hög ålder och efterfrågar både gemenskap och aktiviteter, fysiska som sociala och kulturella. Vi vill skapa en ny mötesplats i Högsätra, i lokalen vid entrén till Högsätra äldreboende, för möten i samverkan för delaktighet, gemenskap och för att överbrygga kulturella och generationsgränser.

Vi avsätter medel till ett stärkt stöd till studieförbunden och föreningar som arbetar med demokratifrågor och folkbildning. Vi vill under mandatperioden pröva frågan om att införa ett ekonomiskt stöd till de politiska ungdomsförbunden. Vi återkommer med förslag kring utformningen av detta. Förslaget kommer att bygga på ett stöd som utgår i proportion till moderpartiernas antal mandat i kommunfullmäktige.