Utbildning

Utbildning

En jämlik skola ger varje barn en god start i livet.

 

Lidingö har en skola med bra resultat med målet att Lidingö ska ha Sveriges bästa skola. Det har emellertid förekommit alarmerande resultat vad avser bland annat elevernas psykiska ohälsa. Enbart goda skolresultat är långt ifrån tillräckligt för att nå målet.

Stadens uppgift ska vara att arbeta för en likvärdig skola med allsidig elevsammansättning i alla skolor, samt garantera att all verksamhet är avgiftsfri så att inget barn hindras från att delta på grund av föräldrarnas ekonomi.

Vi har råd med öppen fritidsverksamhet

Oavsett föräldrarnas betalningsförmåga, ska alla barn ska ha en trygg plats att vara på. Socialdemokraterna värnar lidingöbornas valfrihet och vill att Lidingö ska vara en kommun som aktivt verkar för att alla barn ska ges möjlighet att ha en trygg plats att vistas på. För att skapa en likvärdig skola ska därför alla Lidingö stads skolor erbjuda en öppen eftermiddagsverksamhet som bedrivs tillsammans med skolornas fritidsklubbar. Ön ska ha tillräckligt många fritidsgårdar för att alla som vill vara där ska få plats. Vi vill även se att fritidsgårdar är öppna på kvällar, för att våra unga ska ha en trygg plats att vara på, även kvällstid.

 

Vi tar strid emot de styrandes otillräckliga uppräkning för skolbarnomsorgen

Varje barn har rätt till en trygg uppväxt. En trygg uppväxt och en jämlik förskola och skola ger barn en god start i livet. Vi ser med oro på hur Moderaterna och Lidingöpartiet prioriterar ner barnomsorg och skola till förmån för skattesänkningar. Barngruppernas storlek på fritidshemmen skenar, och i årskurs 8 är det färre än hälften av eleverna som tycker att det är lätt att få tag på en skolsköterska när det behövs. Det duger inte. Därför yrkar vi Socialdemokrater i vårt budgetförslag för 2024 på en höjning med hela 4,5% för skolbarnomsorgen.

 

Vi prioriterar barn och ungas välmående över skattesänkningar. Vi vill skapa en likvärdig och jämlik förskola och skola med mindre barngrupper och med fler pedagoger och behöriga lärare. Pedagoger och lärare ska ha en rimlig arbetsbelastning, och tid nog att hinna se varje barn. Vi vill även att Lidingö ska ha en trygg, meningsfull och utvecklande fritidshems- och fritidsklubbverksamhet, med återinförd öppen eftermiddagsverksamhet på fritidsklubbarna.

Unga måste ges fler möjligheter att komma in i arbetslivet. Lidingö stad ska i samverkan med öns förenings- och näringsliv erbjuda fler sommarjobb och praktikplatser. Unga som saknar gymnasieexamen ska ges ökat stöd att slutföra sin gymnasieutbildning. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser mot psykisk ohälsa måste stärkas. Unga med funktionsnedsättning ska ges särskilt stöd och vägledning.

Av ekonomiska och ideologiska skäl har den politiska majoriteten lagt ned Komvux egen verksamhet på Lidingö. Lidingöborna hänvisas till Vux Norrort och anordnare av kurser runt om i länet. Vi menar att detta höjer trösklarna till utbildning, arbete och en fungerande integration. Vi vill att Lidingös Komvux ska finnas kvar på ön som en attraktiv verksamhet med ökat utbud och kvalitet.

Vi ser fördelar med att Lidingö är anslutet till Vux Norrort, det ger utbudet en bredd som kan komplettera Lidingös egen verksamhet, men till skillnad från majoriteten vill vi att Lidingös Komvux ska vara en anordnare av kurser inom den samverkan. Lidingö Komvux skulle som anordnare inom Vux Norrort generera nettointäkter till staden.